ร่วมบริจาคสำหรับจารึกชื่อบนแท่นพระบิดากองทัพอากาศ

บริจาค ๑๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจารึกชื่อบนแท่นพระบิดากองทัพอากาศทุกแห่ง

บริจาค ๒๐,๐๐๐ บาท

เลือกสถานที่จารึกชื่อบนแท่นพระบิดากองทัพ